Cwrens Duon

Draw ar y rhandir ddydd Sul diwetha’, roedd hi’n amser dadorchuddio’r goeden cwrens duon, sydd wedi bod dan rwyd dros y misoedd diwetha’ i geisio cadw’r adar draw.Y goeden gwrens wedi'i dadorchuddio

Cnwd o gwrensRwy’n ffeindio blas cwrens ar eu pen eu hunain braidd yn chwerw, felly gan fod tipyn o gnwd es ati i baratoi jam cwrens duon.

I ddechrau, roedd angen gwneud yn siŵr bod dim brigau/coesynnau ar ôl ar ben ucha’r ffrwyth – ond mae’n iawn i adael gweddillion y blodyn ar y pen gwaelod. Yna, rhoi’r ffrwyth mewn sosban gyda dŵr a’i gynhesu tan ei fod yn ffrwtian. Ma’r ryseit yn defnyddio 1kg o ffrwyth a 600ml o ddŵr – ond roedd yn rhaid i fi leihau’r mesurau.

Y cwrens yn ffrwtian yn y dŵrMae angen gadael i’r ffrwyth feddalu – ond peidio â’u gadael i fynd i slwsh. Mae’r rysáit yn dweud i’w gadael i ffrwtian am 15-20 munud, ond gan bo llai o ffrwyth gen i, fe gymerodd hyn lai o amser.

Y cam nesaf yw ychwanegu’r siwgr – 1.5kg o siwgr gronynog aur. Mae angen troi’r gymysgedd tan fod y siwgr wedi toddi. Yna dod â’r gymysgedd i ferwi’n gyflym – â’i ferwi am 5 munud.

Berwi'r cwrens a'r siwgrAr ôl berwi, mae angen tynnu’r pan o’r gwres a throi’r gymysgedd i’w oeri rhywfaint. Gwnewch yn siŵr fod y jam yn barod i setio drwy roi llwyed bach ar soser oer, ei adael am funud fach, wedyn gweld a yw wyneb y jam yn crychu pan fyddwch chi’n ei gyffwrdd. (Chwiliwch am ‘setting point’ ar y we am fwy o wybodaeth am y cam hwn).

Nesaf, rhoi’r jam mewn jariau glan. Dwi’n diheintio jariau drwy eu rhoi nhw a’u cloriau mewn powlen, gorchuddio’r cwbl â dŵr berw a’u gadael am o leiaf 15 munud. Wedyn tynnu’r jariau o’r dŵr yn ofalus (dwi’n gorfod defnyddio llwy bwdin i bysgota’r jariau o’r dŵr fel arfer) a’u rhoi nhw ben i waered ar liain glan. Yna bydda i’n troi’r jariau fesul un i’w lenwi â jam, ac yn cau’r caead.

Et voila – jam cwrens duon…Jam Cwrens Duon

 

Advertisements
Cyhoeddwyd yn Bwyd, Ffrwythau, Ryseits | Rhowch sylw

Awn am dro i…

I fanteisio ar y tywydd braf, aethon ni ar antur arall heb gar dros y penwythnos. Y tro ‘ma, ddalion ni drên i Ben-y-bont ar Ogwr, wedyn cerdded o fan’na i Gastell Aberogwr. Mae ‘na fapiau defnyddiol ar gael ar wefan Bridgend Bites, ac fe ddilynon ni’r llwybr ar hyd afon Ogwr i Ferthyr Mawr. Roedd hynny’n golygu y gallen ni alw am ginio yn Nhafarn The Pelican in her Piety, dros y ffordd i safle tipis Aberogwr lle fues i ar barti ieir rhai blynyddoedd yn ôl erbyn hyn – ond roedd criw arall o ieir yno ddoe, yn gwneud yn union yr un peth â ni.

Fe gymeron ni’r llwybr ar hyd ochr ddwyreiniol yr afon i lawr i Aberogwr, gan groesi’r cerrig rhyd a phasio drwy bentref Merthyr Mawr ar y ffordd yn ôl i Ben-y-bont, ar ochr orllewinol yr afon. Pe bawn i’n mynd y ffordd hon eto, bydden i’n croesi nôl i’r ochr ddwyreiniol ar ôl dod i bont New Inn – nid bod unrhyw beth hynod o ddiddorol y naill ochr na’r llall i’r afon o’r pwynt yma ymlaen, ond roedd y llwybr ar yr ochr orllewinol bron i gyd drwy’r goedwig, lle roedd llawer o glêr yn ein hambygio ni ddoe!

Cyhoeddwyd yn Dim byd o bwys | Rhowch sylw

Druan â’r llyffant bach

image

Dyw hi ddim yn hawdd ffeindio cysgod ar y rhandir yn y tywydd ‘ma. Roedd y llyffant bach yn cuddio yng nganol ein tŵls ni rhai wythnosau yn ôl.

Cyhoeddwyd yn Amgylchedd, Dim byd o bwys, Garddio | Rhowch sylw

Moron

image

Mae ein moron ni o’r rhandir fel arfer yn bethau od iawn. Yn y gorffennol, mae nhw ‘di diodde o broblemau fel carrot fly ac wedi datblygu tair neu bedair coes – yn lle un gwreiddyn taclus. Felly mae’n wyrthiol i ni gael moron bach perffaith am y tro cyntaf eleni! Y tywydd sy’n bennaf gyfrifol wrth gwrs- os yw hi’n sych, mae’r moron yn claddu lawr drwy’r pridd i chwilio am ddŵr, gan ddatblygu’r siâp nodweddiadol. Os yw hi’n wlyb- mae’r gwreiddiau’n mynd i bob cyfeiriad i nôl dŵr, gan greu siapiau rhyfedd! Ta beth, ni falch iawn o gael moron llwyddiannus o’r diwedd.

image

Risotto moron bach a ffa – Hugh Fearnly Wittingstall

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Garddio, Llysiau, Ryseits | Rhowch sylw

Tato

‘Dy’n ni wedi bod yn dechrau mwynhau ein cnydau dros y mis diwethaf, a’r cyntaf o’r rhain oedd y tato newydd.

Dyma rai o’r rysetiau ‘dy’n ni ‘di roi cynnig arnyn nhw…

image

Salad tato newydd ac wy sofliar – Yottam Ottolenghi

image

Pizza tato newydd a chaws gafr o lyfr llysieuol Hugh Fearnly Wittingstall (ryseit tebygish fan hyn).

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Garddio, Llysiau, Ryseits | Rhowch sylw

Chwynnu chwynnu chwynnu

Dyna ein hanes ni dros y mis diwethaf draw ar y rhandir a dweud y gwir. Mae’r tywydd wedi bod yn fendigedig – mae’r moron yn enwedig wedi bod llawer gwell nag erioed o’r blaen eleni. Yr unig drafferth yw bod y chwyn yn joio’r haul llawn gymaint â’r llysiau!

image

Gwely'r winwns wedi chwynnu

image

Betys a moron wedi'u chwynnu

Cyhoeddwyd yn Garddio, Llysiau | Rhowch sylw

Beth sy’n tyfu – Mehefin 2013

Aethon ni draw i’r patsh pnawn ddoe a dyma’r diweddaraf…

image

Penderfynodd y gŵr roi cynnig ar ruddygl am y tro cyntaf ‘leni a ma nhw nawr yn barod i’w pigo. Yn ôl y gŵr, ro’n nhw’n eitha’ diffwdan i dyfu, ac yn barod i bigo’n weddol fuan. Cawson ni tzatziki neis iawn gyda swper neithiwr (y gŵr oedd yn gyfrifol am hwnna hefyd – felly diolch yn fawr iddo fe), gan ddefnyddio rhuddygl yn hytrach na chiwcymbr gyda iogwrt.

image

Mae betys a moron ar y ffordd – ddyle’r betys fod yn barod tua Gorffennaf, a’r moron ychydig bach ar ôl hynny.

image

Ma’r ffa yn dechrau blodeuo.

image

Digon o dato eto ‘leni.

image

Garlleg a winwns yn dod.
Mae ‘na hefyd letys, sbigoglys, india corn, pys, mafon a chwrens duon ar y ffordd, ac wrth gwrs, riwbob.

image

Fe bigon ni gryn dipyn ddoe – a ma dal llwyth ar ôl. Dwi’n bwriadu paratoi crochan o jam heddiw – ddylen ni fod yn iawn am jam riwbob tan Dolig.

Cyhoeddwyd yn Ffrwythau, Garddio, Llysiau, Ryseits | Rhowch sylw