Tair taith heb gar

Wnes i fwynhau dilyn helyntion Nic Dafis ar Twitter wrth iddo fe geisio bodio i’r steddfod ddechrau’r mis – dy’n ni heb ymgymryd ag unrhyw beth mor fentrus â hynny, ond buodd angen i ni drefnu tair taith ddifyr heb gar yn ystod mis Awst.

Fel dwi ‘di sôn o’r blaen, wnaethon ni gael gwared ar y car ddiwedd y flwyddyn y llynedd – am resymau ariannol yn ogystal â rhai amgylcheddol – ond yn bennaf am nad oes angen car arno ni tra ein bod ni’n byw yng nghanol dinas.

Ta beth, y daith gyntaf y mis hwn oedd trip i’r Eisteddfod ar drafnidiaeth gyhoeddus. Es i ar drên ar o Gaerdydd Canolog i Lanilltud Fawr, ac wedyn dal bws gwennol o’r orsaf. Roedd y daith draw i’r maes yn hollol ddiffwdan gan fod bws gwennol yn aros yn yr orsaf pan gyrhaeddes i Lanilltud. Erbyn diwedd y dydd fodd bynnag roedd y traffig wedi mynd yn drech na’r amserlen fysiau, a buodd yn rhaid i fi aros ryw hanner awr cyn cael fy nghludo nôl i Lanilltud (ac wedyn aros rhyw ugain munud am drên yn fan’na).

Ar y cyfan, mae’n rhaid canmol yr Eisteddfod am ei gwneud hi mor hwylus i chi gyrraedd a gadael y maes heb orfod dibynnu ar gar – ond gwerth nodi bod bysiau gwennol yn teithio o’r Bont-faen i’r maes hefyd (a ddylai fod wedi gwneud fwy o synnwyr i fi, gan fy mod i’n gallu dal bws i’r Bont-faen o waelod y stryd – yn hytrach na theithio i’r orsaf ganolog) ond pe bawn i wedi gwneud hynny, bydden i wedi gorfod aros tua t5ri chwarter awr am fws gwennol y pen arall (tra bod y bws gwennol cynharach yn gadael tua phum munud cyn i’r bws o Gaerdydd gyrraedd). Mae hynna’n awgrymu i fi nad oedd yr amserlen bysiau gwennol o’r Bont-faen wedi cael ei threfnu cweit mor dda â’r amserlen o orsaf Llanilltud – ond dyna ni, drwy orfod dibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus dros y misoedd diwethaf, rwy wedi dysgu mai amynedd sy’ phiau hi…

Aeth ein trip nesaf â ni i Ŵyl y Dyn Gwyrdd ym Mharc Glanwysg. Dy’n ni wedi bod i’r ŵyl sawl gwaith yn y gorffennol ond dyma’r tro cyntaf i ni geisio gwneud hynny heb gar. Mae’r ŵyl yn ceisio bod mor wyrdd â phosibl ac mae tipyn o wybodaeth ar y wefan am sut i fynd ati i gyrraedd heb gar. Mae bws National Express uniongyrchol yn cael ei drefnu o Gaerdydd (ac un o Fanceinion hefyd) – ond roedd hwnnw’n costio tua £90 yr un – sydd braidd yn sili yn fy marn i, felly wnaethon ni drefnu’r daith y ffordd hen-ffasiwn.

Yn y diwedd, gwnaethon ni dalu tua £25 yr un a dal bws i’r orsaf ganolog yng Nghaerdydd, trên i’r Fenni, ac wedyn dal y bws gwennol am ddim i safle’r ŵyl. Roedd hi’n galonogol gweld lot o bobl eraill yn gwneud yr un fath – roedd tipyn o wersyllwyr amlwg yn aros yn yr orsaf yng Nghaerdydd, ond ymunodd llwyth yn rhagor yng Nghasnewydd (wedi teithio o dde Lloegr, rwy’n cymryd). Erbyn i ni gyrraedd y Fenni, roedd cymaint ohonom ni, ro’n i’n poeni na fyddai digon o le ar y bws gwennol – ond chwarae teg i’r ŵyl, cyrhaeddodd dwy goets 54 sedd i’n cludo ni draw.

O Gaerdydd i faes yr ŵyl, sai’n credu i ni gymryd fwy na dwy awr â hanner. Un o’r pethau gwaethaf am deithio fel hyn oedd gorfod bod yn ofalus beth oedden ni’n ei bacio – ond dyna’r peth gorau hefyd mewn ffordd, o gofio cymaint o boendod oedd cerdded nôl a ‘mlaen i’r car gyda’n stwff ni yn y gorffennol. Ar ôl pedair noson yn yr ŵyl, ro’n ni’n gallu codi pac â dal bws i’r orsaf yn syth. Doedd dim amserlen benodol – roedd y bysiau jyst yn gadael unwaith bod digon o bobl arnyn nhw i gyfiawnhau hynny ac roedd hynny i’w weld yn gweithio’n iawn.

Y cam gwaethaf ar y daith oedd y trên o’r Fenni i Gaerdydd. Roedd hon yn rhan o’r gwasanaeth o Gaergybi i Gaerfyrddin, a doedd jyst ddim digon o le (dau gerbyd, a dyna ni). Roedd yn rhaid i ni a llwyth o bobl eraill sefyll hyd at Gasnewydd – felly fyddei’n dda gweld y Dyn Gwyrdd yn gweithio gydag Arriva y tro nesa i geisio sicrhau bod mwy o ddarpariaeth dros y penwythnos hwnnw.

Y daith olaf dwi am sôn amdani yw ein trip i briodas arall, ym Mrynbuga tro ‘ma. Doedd hon ddim yn daith gymhleth o gwbwl – yn enwedig gan i ni drefnu lifft draw cyn aros ym Mrynbuga dros nos. Ond drannoeth, deithion ni nôl ar y bws i Gasnewydd ac wedyn dal y trên i Gaerdydd. Ro’n i jyst am sôn am y daith hon oherwydd i’r bws o Frynbuga i Gasnewydd osgoi’r M4, ac roedd yr olygfa ar hyd y ffordd yn hyfryd. Bydden ni’n sicr heb deithio’r ffordd honno pe bai ni wedi bod mewn car – mae’n braf pan fo peidio â chael car yn rhoi cyfle i ni wyro o’r ffordd a gweld rhywbeth na fydden i ni wedi’i weld fel arall.

Advertisements
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Dim byd o bwys. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Tair taith heb gar

  1. Hysbysiad: Antur arall heb gar | Hadau

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s